Stylist Alex Sweterlitsch
Hair/Makeup Kayo Fujita
Model Anastasiya Kovaleva @ IMG

archive